"Тайлан" модультай ажиллах

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 18

Орлого зарлагын тайлангаа сар сараар нь харах хардаг. Орлого зарлагын тайлангаа харж, мөнгө хаашаа юунд зарагдсаныг харах боломжийг танд олгох бөгөөд хэрэггүй сул зардлын тухай гэр бүлээрээ хэлэлцэж, дараа сарын төлөвлөгөөгөө илүү үр бүтээлтэй төлөвлөх үндэс суурь болно.

  • Тайлангийн төрөл

    Орлого зарлагын тайлангаа олон төрлийн графикаар харж болно.

  • Орлого зарлагын тайлангаа нарийвчлан харах

    Орлого зарлагын тайлангаа нэгтгэж хараас гадна жишээ нь зарлага дотроо хоол хүнсэнд яг ямар зүйлүүдэд мөнгө зарцуулснаа нарийвчлан харах боломжтой