Дугтуйт төсөв

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15

Дугтуйт төсвийн аргыг ашиглах боломжийг програмд тусгаж өгсөн. Дугтуй сар болгон автоматаар үүсэх бөгөөд хэрэглэгч сарынхаа төлөвлөгөөг тодорхойлж, зарцуулах мөнгөний хэмжээг тодорхойлж өгнө. Систем автоматаар зарлагыг хасаж, таны төлөвлөгөөг хянахад чинь туслах болно.

Үлдэгдэл хасах тэмдэгтэй байгаа бол энэ нь таны төлөвлөгөө хэтэрсэн зарлагатай байгааг илэрхийлж байгаа хэрэг.