"Самбар" модультай ажиллах

Мэдээлэл зассан огноо: 2014 оны 11 сарын 15

Өрхийн төсвийн санхүүгийн мэдээллийг товч, нэгтгэж харах боломжийг самбар модуль олгоно.

 • Нийт мөнгө

  Өрхийн дансанд байгаа байгаа мөнгөн дүнг нийт мөнгөн дүн хэсэгт харуулна.

 • Хадгалсан мөнгө

  Хадгаламж төрөлтэй дансанд байгаа мөнгөн дүн.

 • Энэ сарын орлого

  Зөвхөн тухайн сард орж ирсэн орлогын нийлбэр дүн.

 • Энэ сарын зарлага

  Зөвхөн тухайн сарын зарлагын нийлбэр дүн.

 • Төлөвлөгөөт орлого

  Тухайн сарын төсөвт төлөвлөгдсөн орлогын гүйцэтгэлийг харуулна. (Гүйцэтгэл: Төлөвлөсөн орлогын хэдэн хувь нь орж ирсэн)

 • Төлөвлөгөөт зарлага

  Тухайн сарын төсөвт төлөвлөгдсөн зарлагын гүйцэтгэлийг харуулна. (Гүйцэтгэл: Төлөвлөсөн зарлагын хэдэн хувь нь төлөгдсөн )

 • Дугтуйт төсөв

  Дугтуйт төсвийн аргаар төлөвлөсөн зарлагын гүйцэтгэлийг харуулна. Гүйцэтгэл ногоон болон улаан өнгөөр харагдах бөгөөд улаан өнгө нь төсөв хэтэрснийг заана.

 • Сарын орлого

  Тухайн сарын орлогын графикийг харуулна.

 • Сарын Зарлага

  Тухайн сарын зарлагын графикийг харуулна.

 • Мэдээ мэдээлэл

  Энэ хэсэгт маш чухал мэдээ мэдээллийг харуулна. Та програмын шинэ мэдээ мэдээллийг байнга шалгаж байх хэрэгтэй.